หน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Drug Policy Consortium - IDPC) เป็นเครือข่ายระดับโลกที่มี 192 องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายทำงานแบบมืออาชีพ ซึ่งเชี่ยวชาญในประเด็นเกี่ยวกับการผลิตและการใช้ยาเสพติดควบคุม IDPC มีเป้าหมายในการส่งเสริมการอภิปรายอย่างเป็นกลางและเปิดเผยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ทิศทาง และเนื้อหาของนโยบายด้านยาเสพติดในระดับชาติและสากล และสนับสนุนนโยบายที่ผ่านการพิสูจน์ว่าได้ผล ที่ช่วยลดอันตรายจากการใช้ยาได้อย่างจริงจัง เรามีจุดยืนที่ส่งเสริมหลักการเชิงนโยบายที่สำคัญห้าประการ IDPC ยังจัดทำบทความสั้นและเผยแพร่รายงานในแต่ละโอกาสให้กับองค์กรสมาชิก ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับยาเสพติด และให้บริการคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้กำหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ทั่วโลก

สมาชิกของ IDPC มีประสบการณ์และความชำนาญที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนโยบายด้านยาเสพติด และสนับสนุนการถกเถียงด้านนโยบายทั้งในระดับชาติและสากล

สมาชิกในระดับโลกของเรามีความชำนาญและประสบการณ์ในปัญหาเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติด โดยภาคีโครงการร่วมกันทำงานเพื่อดำเนินการตามแผนประจำปี และสมาชิกเครือข่ายช่วยสนับสนุนการเผยแพร่แนวคิดและสื่อด้านต่าง ๆ การบริหารงานโครงการเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่มีตัวแทนมาจากพื้นที่ทำงานของ IDPC 10 แห่งทั่วโลก

แผนงานของเราสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 จนถึงมีนาคม 2555 เป็นการวิเคราะห์และการเชื่อมต่อกันในการรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายที่เราได้ดำเนินการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อมุ่งค้นหาทางเลือกที่ก้าวหน้าซึ่งออกจากนโยบายด้านยาเสพติดที่กดขี่ และเสนอกลไกให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนและผู้กำหนดนโยบายในการเจรจาหารือ และปฏิบัติ ตามนโยบายและโครงการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมมากขึ้น