การทำงานเชิงนโยบายและการรณรงค์ของเรา เน้นการส่งเสริมแนวทางของนโยบายด้านยาเสพติดที่อยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน สาธารณสุข และการมีส่วนร่วมในสังคม และเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมีหลักฐานข้อมูลสนับสนุน

  • เราสนับสนุนช่องทางเพื่อให้องค์กรระดับรากหญ้ามีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการกำหนดนโยบาย เราส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเราจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลและสื่อว่าด้วยนโยบายด้านยาเสพติดที่สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเอ็นจีโอในระดับประเทศและในท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และเรายังได้จัดการทำงานในระดับภูมิภาคด้วย
  • เราพึ่งพาความรู้จากเครือข่าย เพื่อให้ความเห็นและคำปรึกษากับผู้กำหนดนโยบาย ทั้งนี้เพื่อให้มีการทบทวนนโยบายด้านยาเสพติดที่ดีสุดทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เครือข่าย IDPC ประกอบด้วยบุคคลจำนวนมากที่มีประสบการณ์ในการจัดทำ และ ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดของรัฐบาล และบุคคลเหล่านี้สามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้กำหนดนโยบายได้ 

โปรดดู คู่มือนโยบายด้านยาเสพติดของ IDPC สำหรับคำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติดีสุดเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติด